default logo

หน้าแรก/ติดต่อเรา

ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ
ถนนสาย นฐ. ๓๐๐๔ ศาลายา - บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒-๔๓๑๓๒๙๓, ๐๒-๔๓๑๓๓๐๔
โทรสาร : ๐๒-๔๓๑๓๔๗๑
อีเมล : archives@ohm.go.th

วันเวลาเปิดทำการ
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)
เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

*