default logo

โครงสร้างหน่วยงาน

   ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานจดหมายเหตุ ทำหน้าที่จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของสำนักราชเลขาธิการให้เป็นหมวดหมู่ตาม หลักวิชาการจดหมายเหตุ จัดทำเครื่องมือช่วยค้น ดำเนินการอนุรักษ์และให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภายในและภายนอกสำนัก ราชเลขาธิการ รวมทั้งผู้ค้นคว้าวิจัยที่ได้รับอนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการ
2. กลุ่มงานแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำนิทรรศการ วีดิทัศน์ และวารสารจดหมายข่าวสำนักราชเลขาธิการ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแก่หน่วยงานและบุคคลทั้งภายในและภายนอกสำนัก ราชเลขาธิการ
3. กลุ่มงานศึกษาค้นคว้า มีหน้าที่ค้นคว้าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์
4. กลุ่มงานบรรณารักษศาสตร์และบริการสนเทศ ทำหน้าที่คัดเลือกและรวบรวมสิ่งพิมพ์และวัสดุที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบรม ราชจักรีวงศ์ แล้วนำมาจัดเก็บตามหลักวิชาการทางบรรณารักษศาสตร์ สำหรับให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสำนักราชเลขาธิการ และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
5. กลุ่มงานอำนวยการและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านบริหารงานทั่วไปของศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ที่มิได้ระบุว่าเป็นหน้าที่ของกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่ง  นอกจากนี้ ยังดำเนินการทูลเกล้าฯ ถวายและถวายสิ่งพิมพ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งแจกจ่ายหนังสือที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์สารสนเทศให้แก่หน่วย งานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักราชเลขาธิการ