default logo

slide 1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ มีพันธกิจสำคัญ คือ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ พระบรมราชจักรีวงศ์ทั้งที่อยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งตีพิมพ์ รวมถึงสื่อโสตทัศน์ อีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความทันสมัย ใช้งานง่าย และก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนั้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่ประชาชน จึงจำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอให้มีความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย .......

E-Book Update

พระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทยทรงครองราชย์ครบหมื่นวัน

สำนักราชเลขาธิการ กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2559
127 หน้า : ภาพประกอบ, 19 ซม.

รายละเอียดหนังสือ


เลขเรียกหนังสือ : 92 ภ671พจว 2559
ประเภททรัพยากร : หนังสือ Special Collection
พระนาม : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตอบรับสิ่งพิมพ์

  1. ชื่อ-นามสกุล *
  2. ชื่อหน่วยงาน *
  3. อีเมล *
  4. เบอร์โทรศัพท์ *
  5. จำนวนสิ่งพิมพ์ที่ได้รับ(เล่ม) *
  6. ข้อเสนอแนะ
  7. ไฟล์แนบบ

กิจกรรม

คณะครู และนักเรีนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

คณะครู และนักเรีนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

คณะครู และนักเรีนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  จำนวน ๔๔๘ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ
ในวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

สื่อมัลติมีเดีย